Ảnh lưu niệm

  • Phụ trách kinh doanh Sacotour chụp hình kỷ niệm với Các anh chị Lãnh đạo trong Ban Thường Vụ Thị Uỷ Thị Xã Nghĩa Lộ Tỉnh Yên Bái Phụ trách kinh doanh Sacotour chụp hình kỷ niệm với Các anh chị Lãnh đạo trong Ban Thường Vụ Thị Uỷ Thị Xã Nghĩa Lộ Tỉnh Yên Bái
  • Phụ trách kinh doanh Sacotour chụp hình kỷ niệm với Các anh chị Lãnh đạo Tổng công Ty đường sắt Việt Nam Phụ trách kinh doanh Sacotour chụp hình kỷ niệm với Các anh chị Lãnh đạo Tổng công Ty đường sắt Việt Nam
  • Phụ trách kinh doanh Sacotour chụp hình kỷ niệm với Các anh chị Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh Uỷ Yên Bái Phụ trách kinh doanh Sacotour chụp hình kỷ niệm với Các anh chị Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh Uỷ Yên Bái
  • Phụ trách kinh doanh Sacotour chụp hình kỷ niệm với anh Dương Văn Thống Phó Bí Thư Thường Trực Tỉnh Uỷ Yên Bái Chủ Tịch HDND Tỉnh Yên Bái Phụ trách kinh doanh Sacotour chụp hình kỷ niệm với anh Dương Văn Thống Phó Bí Thư Thường Trực Tỉnh Uỷ Yên Bái Chủ Tịch HDND Tỉnh Yên Bái
  • Phụ trách kinh doanh Sacotour chụp hình kỷ niệm với anh Dương Văn Thống Phó Bí Thư Thường Trực Tỉnh Uỷ Yên Bái Chủ Tịch HDND Tỉnh Yên Bái Phụ trách kinh doanh Sacotour chụp hình kỷ niệm với anh Dương Văn Thống Phó Bí Thư Thường Trực Tỉnh Uỷ Yên Bái Chủ Tịch HDND Tỉnh Yên Bái